Η κοίμηση της Θεοτόκου με σκηνές και αγίους στο πλαίσιο

Αρ. Ευρ. Ε 122

Αρχές 15ου αι.

Πλατύ, ελαφρά έξεργο πλαίσιο. Χρυσός κάμπος, αυγοτέμπερα.