Ο Χριστός και η Σαμαρείτις

Αρ. Ευρ. Ε 76

Τέλος 15ου αι.

Απουσία χρυσού κάμπου. Χρώματα αυγοτέμπερα. Διατήρηση άριστη.