Ο Άγιος Αντώνιος και σκηνές του βίου του

Αρ. Ευρ. Ε 155

Φραγγιάς Καβερτζάς. (μαρτυρίες: 1615 – 1647).

Χρυσός κάμπος. Χρώματα αυγοτέμπερα.