Ο άγιος Γεώργιος έφιππος, δρακοντοκτόνος

Αρ. Ευρ. Ε 124

Ιερεμίας (Παλλαδάς). Πρώτο μισό 17ου αι.

Ξύλο, προετοιμασία με γύψο, φύλλο χρυσού, αυγοτέμπερα.