Ο άγιος Νικόλαος

Αρ. Ευρ. Ε 142

Αρχές 17ου αι.

Κάμπος χρυσός, χρώματα αυγοτέμπερα.