Η Παναγία «Ρίζα Ιεσσαί» με τους αγίους Ιωακείμ και Άννα

Αρ. Ευρ. Ε 328

Τέχνη Θεοδώρου Πουλάκη. Δεύτερο μισό 17ου αι.

Ξύλο, προετοιμασία με γύψο, φύλλο χρυσού, αυγοτέμπερα.