Ο Χριστός Παντοκράτωρ ένθρονος

Αρ. Ευρ. Ε 221

Αρχές 16ου αι.

Σανίδα με έξεργο πλαίσιο. Χρυσός κάμπος, χρώματα αυγοτέμπερα.