Η Εις Άδου Κάθοδος

Αρ. Ευρ. Ε 55

Δεύτερο μισό 16ου αι.

Πλατύ έξεργο πλαίσιο. Κάμπος χρυσός, χρώματα αυγοτέμπερα.