Ο Χριστός Παντοκράτωρ

Αρ. Ευρ. Ε 151

Τέχνη Φράγγου Κατελάνου. Μέσα 16ου αι.

Χρυσός κάμπος, χρώματα αυγοτέμπερα.