Ο Χριστός Παντοκράτωρ

Αρ. Ευρ. Ε 112

Πρώτος μισός 18ου αι.

Χρυσός κάμπος, χρώματα αυγοτέμπερα.