Ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας

ΑΡ. ΕΥΡ. 2500

Υψ. 53εκ., διαμ. βάσης 24εκ., διαμ. χείλους 51,5εκ.

Χρονολογείται γύρω στο 420π.Χ.

Διατηρείται ακέραιος, συγκολλημένος από αρκετά θραύσματα. Σώμα με σχετικά ευθέα τοιχώματα, χείλος νεύον αποστρογγυλεμένο, βάση δακτυλιοειδής με μέτωπο σε σχήμα τόρου. Πλαστικός δακτύλιος στην ένωση σώματος και βάσης. Λαβές οριζόντιες, κυκλικής διατομής.