Μολυβδρόβουλλο του αυτοκρατορικού δικαστηρίου

Κωνσταντινούπολη, 1296 – 1328. Μόλυβδος.