Επιστήθιος σταυρός – λειψανοθήκη

11ος αι. Χαλκός, χυτός και εγχάρακτος.