Επιστήθιος σταυρός

6ος αι. Χρυσός, γρανάτης (;), αμέθυστος.