Ίδρυμα

Ίδρυμα
Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση δράσεων στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Προσφοράς
Το ίδρυμα

Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που δημιούργησαν ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου το 1999.

Το Ίδρυμα έχει ανάγει σε προτεραιότητες του την προβολή της Ελληνικής Τέχνης, τη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού, την προαγωγή της Εκπαίδευσης, καθώς και την ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν ευάλωτα άτομα και κοινωφελείς φορείς.

Το έργο του Ιδρύματος βρίσκεται σήμερα σε αγαστή σύμπνοια με το πνεύμα των ιδρυτών του Παύλου και της Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, διατηρώντας τον πυρήνα της δικής τους έμπνευσης και δράσης, που τόσο συνέβαλε στην ανακούφιση λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών ομάδων.

Με σημαντικές πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα του Πολιτισμού, της Παιδείας και της Κοινωνικής Προσφοράς, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με το παρελθόν αλλά και αφουγκράζεται τον παλμό του μέλλοντος. Ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, υιοθετεί καινοτόμες προτάσεις, προωθεί νέες αντιλήψεις και προσεγγίζει την κοινωνία, με δράσεις συμπερίληψης που παρέχουν ίσες ευκαιρίες και αμβλύνουν τις ανισότητες.

Σκοπός
Ιδρυτές
Διοικητικό Συμβούλιο
Μήνυμα Προέδρου
Οικονομικές Καταστάσεις
Χρονολόγιο